مرحله اول

1.

ورود به پیگیری سفارشات

آموزش پیگیری سفارشات موبایل 1
مرحله دوم

2.

وارد کردن اطلاعات

آموزش پیگیری سفارشات موبایل 2
مرحله سوم

3.

دریافت اطلاعات مرسوله

آموزش پیگیری سفارشات موبایل 3